درباره ما

گروه مشاوران ایده فعالیت خود را از پانزده سال پیش آغاز نمود. محور اصلی فعالیت در ابتدا انجام
مطالعات راهبردی و کاربردی برای شرکت های فعال در بازار ایران بود که عمد ه مشتریان این گروه را بنگاه های
بین المللی تشکیل می دادند . با هدف ارائه خدمات کامل زن جیره ارزش، ایده وارد اجرا و افزودن خدمات جدید
شد و از اواخر دهه ۸۰ ارائه راهکارهای خرده فروشی و همچنین مهندسی مفهومی مراکز تجاری به خدمات
این گروه اضافه شد.

چشم انداز

با مشارکت و تصمیم سازی به هنگام و اثربخش ما، کارایی سازمان ها در زمینه مدیریت
و توسعه کسب و کار، بهره ور خواهد شد .

ماموریت

کمک به سازمان ها و ذینفعان کار و کسب ها با هدف ارتقاء کیفیت و بهره وری از طریق
آموزش، بکارگیری بهینه دانش تخصصی، خالقیت و نظارت بر پیاده سازی کامل.

اصول و ارزش ها

 همواره میکوشیم تا هویت دانش بنیان خود را حفظ کرده و در ارائه خدمات به چهار ویژگی زیر پایبند باشیم.

ارائه خدمات با کیفیت و ارزش آفرین برای ذینفعان

بهره مندی از منابع انسانی متعهد و مسئولیت پذیر

مدیریت دانش، آموزش مستمر، بهره گیری از تجارب موفق بین المللی و استفاده از خالقیت

اهداف مالی شریان های حیاتی گروه در مسیر توسعه قلمداد می شوند 

تمایز ما

با توجه به سوابق علمی، تجربی، حرفه ای و ارتباطاتی مهمترین تمایزات این شرکت به شرح زیر است

تمایز ما

با توجه به سوابق علمی، تجربی، حرفه ای و ارتباطاتی مهمترین تمایزات این شرکت به شرح زیر است

تیم شرکت ایده

محمد حسن عرفانیان آسیایی

رئیس هیئت مدیره

هدی پژوم

نایب رئیس هیئت مدیره

پوریا تابعیان

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره